Beleidsplan 2020-2025

In 2020 gaat de laatste fase van herstel op de Stadsbegraafplaats en de Ambtsbegraafplaats
in Doetinchem in. In samenspraak met de gemeente Doetinchem (gD) zal de Stichting het
achterstallig onderhoud aan de graven (laten) uitvoeren.
De gemeente Doetinchem stelt in 2020 voor het laatst, een bedrag ter beschikking t.b.v. het
technische herstel van de graven. Door de vrijwilligers zal het schilderwerk aan de hekken en
overig herstel aan de diverse graven worden uitgevoerd.
Buha zal 1x per jaar het maaien van de grote stukken groen voor zijn rekening nemen.
Periodiek zorgen de vrijwilligers voor het (klein) groenonderhoud.
In de periode vanaf 2020 gaat de Stichting samen met gD en Buha een groen beplantings- en
beheersplan ontwikkelen en uitvoeren, om zo het groenaanzicht van de beide
begraafplaatsen op lange termijn te garanderen.
De Stichting wil de inwoners van Doetinchem ook meer bij de begraafplaatsen betrekken.
Beide begraafplaatsen dienen als een groene locaties in Doetinchem meer bekendheid te
krijgen. Dit zal gebeuren door eigen acties en door aan te sluiten bij evenementen die
binnen de gemeente Doetinchem worden georganiseerd. Ook zal de Stichting meer
donateurs proberen te werven.
De bewoners in de directe omgeving van de beide begraafplaatsen en de nabijgelegen
scholen zullen nadrukkelijk worden betrokken bij activiteiten op de begraafplaatsen.
Daardoor hoopt de Stichting meer binding te creëren bij de direct betrokkenen.
De Stichting zal door middel van fondsenwerving de diverse activiteiten (co)-financieren.
Daartoe zal de Stichting een apart traject inzetten.
Het bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar. Het bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee bestuursleden.
Bestuur en vrijwilligers van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.