Dirk Simons                                        1797-1870                                         Stad

-Coops            p. 51                           kolom; I          regel; 6                       nr. Z

-Gijsbers         p. 85

 

Beschrijving van de grafsteen;

‘Eenvoudige rechthoekige hardstenen, liggende zerk met een tekst in opgelegde letters, gedeeltelijk cursief’.

 

Dirk Simons werd geboren op 13 juli 1797 in de gemeente Lage Vuursche en overleed op

4 februari 1870 in de gemeente Stad-Doetinchem.

Zijn vader was; ds. Adam Simons, hoogleraar te Utrecht¹).             (1770-1834)

Zijn moeder was; Maria Johanna Keer.                                            (ca. 1770-1837)

Zij trouwen op 28 december 1793 in Lage Vuursche

 

Op 15 juni 1826 trouwt Dirk in Schiedam met;

Annetta Johanna van der Schalk                  30-3-1796 – 4-4-1878             Schiedam-Stad

Dirk is dan makelaar.

Haar vader was; Jacob (Janszoon) van der Schalk    (1744-1808)

Hij was Medicus Heel- en Vroedmeester.

Haar moeder was; Maria Tromer                             (1766-1833)

 

Kinderen;

Uit het huwelijk van Dirk en Annetta is zover nu bekend geboren;

Adam                          1828 –  ?          Adam wordt sectie-ingenieur bij de Staatsspoorwegen te Rotterdam.

 

Dirk was predikantszoon, woonde eerste in Amsterdam en kwam in 1840 met zijn echtgenote Annetta in Doetinchem Stad wonen.

Hij volgde Wolter Coops op als burgemeester van Stad-Doetinchem van 20 november 1847 tot 1869. Hij bleef nog wel lid van de raad tot aan zijn dood in 1870.

Van beroep was hij azijnfabrikant. Hij vestigt zich in de Grutstraat waar hij een azijnfabriek exploiteerde.

 

Met het raadsbesluit van 1 juli 1993 verandert de ‘Markt’ te Doetinchem in ‘Simonsplein, aan de voet van de Catharinakerk.

Dirk is 82 jaar geworden en had het burgemeesterschap bekleed sedert 20 mei 1843. Hij is daarmee de oudste burgemeester die de geschiedenis van Doetinchem kent.

 

Markten;

Dirk heeft veel voor de stad betekend; op zijn initiatief kwam er in 1848 een graanmarkt tot stand gevolgd door een groentemarkt, beide op donderdag. Er volgde nog een markt, de vismarkt op dinsdag, donderdag en zaterdag.

Dit alles naast de al bestaande veemarkt, eenmaal per twee weken en de gewone markt op dinsdag en zaterdag.

 

 

Activiteiten;

Dirk is burgemeester van Stad Doetinchem van 9 december 1847 tot 1 oktober 1869. Tijdens zijn ambtsperiode heeft de gemeenteraad in 1862 beslist tot sloop van de laatste van de vier stadspoorten die Doetinchem heeft gehad, de Grutpoort (of Gruitpoort), ook wel de Doesburgsepoort genoemd.

 

Vanaf 1848 was er een tendens om kleine gemeenten samen te voegen in Nederland. Ook werd er in de gemeente Stad Doetinchem en Ambt Doetinchem werd hierover in diverse vergadering gedelibereerd. Het resultaat was dat beide gemeenten zelfstandig wenste te blijven.

De fusie kwam niet tot stand, zij volgde pas vele jaren later; op 1 januari 1920.

Verder heeft hij zich beijverd voor een postkantoor in de gemeente en een nieuwe wijkindeling.

Hij heeft aan de wieg gestaan van de gemeentelijke gasfabriek²). Deze werd in 1863 geopend en voorzag Doetinchem en een gedeelte van de gemeente Ambt-Doetinchem van stadsgas.

Hij was ook lid van de Provinciale Staten van Gelderland.

 

Na zijn ontslag op eigen verzoek bleef Dirk nog wel lid van de raad tot aan zijn dood op 4 februari 1870.

Als opvolger wordt in 1869 benoemd Jhr. G.A. van Nispen, hij zal 10 jaar burgemeester zijn.

 

Bij zijn afscheid als burgemeester kreeg hij –als dank- aangeboden;

“Door den raad en den secretaris dezer gemeente werd hem een prachtig milieu de table van zilver en kristal aangeboden;

Door de burgerschutterij werd hem en corps de beide hier bestaande muziekkorpsen eene ovatie gebragt en een smaakvol gebeeldhouwde stoel, met het wapen der stad voorzien vereerd;

Door het muziekkorps Concordia een beker op zilveren voet, benevens het insigne in goud als erelid;

Door de ingezetenen der stad een elegant, compleet zilveren theeservies;

Door de stedelijke ambtenaren verschillende geschenken”.

“Mag de afgetreden burgemeester met voldoening terugzien op hetgeen, gedurende 22 jaren dat hij alhier burgemeester was, is tot stand gekomen, op de verbeteringen der geldmiddelen, de verfraaijingen van de stad, op den voortuitgang, de bloei en welvaart welke in dit plaatsje heerscht, hij heeft dan ook mogen ondervinden dat zijne medeingezetenen hem hunnen dank daarvoor hebben willen betonen, en hulde bragten aan zijne verdiensten”.

Arnhemsche courant 05-10-1869.

 

 

Na de tweede wereldoorlog is de Markt in Doetinchem naar hem vernoemd; het Simonsplein.

 

Hoog bezoek;

In 1853 kreeg Stad-Doetinchem hoog bezoek. Ditmaal betrof het de kroonprins, de oudste zoon van Willem II, dertien jaar oud. Met de gouverneur des konings verbleef de prins in het Heerenlogement aan de Hamburgerstraat. Burgemeester Simons en gemeentesecretaris Termaat maakten daar hun opwachting. De kroonprins wilde het gemeentehuis bezoeken, omdat daar de bekende schoen van de leiendekker Limp³) werd bewaard. Het bezoek raakte bekend. Burgemeester Horsting⁴) van de gemeente Ambt-Doetinchem en vice-admiraal Coops⁵) kwamen op bezoek. Verder werd de Grote Kerk (Catharina kerk) met de gedenkplaat voor Ver Huell⁶) bezocht, vervolgens de evangelisch-lutherse Kerk (Gasthuiskapel of Driekoningenkapel) en daarna het woonhuis van burgemeester Simons.

Daarna vertrok het gezelschap.

 

 

¹)Adam Simons was een Nederlands hervormd theoloog, dichter, rederijker en historicus.

Als hij predikant in Lage Vuursche is vanaf 1793 wordt Dirk geboren. Dirk heeft nog twee broers, waarvan de oudste Piet advocaat te Amsterdam wordt en Gerrit, de jongste, kamerlid en later minister van Binnenlandse Zaken

 

²)Het stukje straat dat vanaf de kruising met de Waterstraat en de C. Missetstraat naar de Europabrug loopt heet Gaswal en vormt de laatste zichtbare herinnering aan de gasfabriek van Doetinchem die daar in de buurt stond. Gesticht in 1863 heeft deze gefunctioneerd tot in begin jaren ’70 van de twintigste eeuw. Toen in Slochteren het goedkope en veilige  aardgas werd gevonden, werd stadsgas overbodig. In 1974 werden de laatste overblijfselen van het fabriekscomplex gesloopt.

 

³)De schoen van Limp is nu nog te zien in het Stadsmuseum, Doetinchem aan de Burg. Van Nispenstraat.

 

⁴)begraven op de Ambtsbegraafplaats, zie daar verder.

 

⁵)begraven op de Stadsbegraafplaats, zie daar verder.

 

⁶)Ver Huell, geboren in Doetinchem, woonde op de Kemnade en werd admiraal onder Napoleon. Ligt begraven in Parijs. Zijn echtgenote, mevrouw M.J. gravin Ver Huell geboren De Bruijn woonde nog tot haar dood op de Kemnade en heeft veel voor het onderwijs in Doetinchem betekend.

Bronnen: Drs. W.J.P. Coops: ‘Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829-2011’. Sylvia Gijsbers: ‘Stad en Ambt, Stadsbegraafplaats 1829-1893, Ambtsbegraafplaats 1829-1967’. Kronyck nr. 147, maart 2013, lezing heer A.K. Kisman van 18 oktober 2012.Mijn Gelderland; De canon van Doetinchem. Wikipedia; A. Vrolik; Levensberigt van dr. G. Simons. En S.B. J. Zilverberg: Simons, Adam In: J. van den Berg Biografische lexicon voor de geschiedenis van  het Nederlands protestantisme..