Willem D. Jzn Coops                                     1772-1850                              Stad

Coops             p. 60                                       Kolom VIII  regel 5 graf nr. 15 = Willem

Kolom VIII  regel 6 graf nr. 14 = Johanna

Gijsbers          p. 42-43

 

Willem werd geboren op 9 augustus 1772 in de gemeente Stad Doetinchem en is overleden op 30 augustus 1850 in dezelfde gemeente.

Zijn vader was;           Derk Jan Coops                                              1737-1817

Zijn moeder was;        Gerharda Mechtelina van der Horst             1739-1815

 

Op 6 maart 1796 trouwt Willem in de gemeente Stad Doetinchem met;

Johanna Maria Evekink                                                                   1771-1839      Stad-Stad

Zij is geboren op 10 juli 1771 in Doetinchem en overleden op 9 november 1839 in de gemeente Stad Doetinchem.

Haar vader was;         Peter Evekink

Haar moeder was;      Catharina Greven

 

Zij kregen kinderen;

 1. Catharina 1796-1868 Stad-Stad

X 16 juni 1815 met Hendrik Wolterszoon Coops. Hendrik is wijnkoper, manufacturier en koopman in stoffen.

 1. Gerharda Magdalena 1798-1850 Stad-Vlissingen

X 19 september 1823 met Herman Hendrik Timotheus Coops (schout bij nacht)*)

 1. Petronella 1800-1842 Stad-Stad

X 5 december 1828 Jan Schröder**)

 1. Diderika Johanna 1801-1863 Stad-Stad

X 12-1-1837 in Doetinchem met Derk Hendrikz. Coops

 1. Dirk Jan 1804-1805 Stad-Stad                   slechts 1 jaar oud!
 2. Pieter(Peter)Coops 1804-1855 Stad-Stad                   Pieter/Peter is winkelier, steenfabrikant, (mede)eigenaar van steenfabriek IJsselzicht in Wijnbergen¹)

X 27 oktober 1831 te Amsterdam met Geertruij Wilhelmina Sophia Kinderman (1807-1894)²)

 1. Theodora Reijnetta 1807-1812 Stad-Stad                   slechts 5 jaar oud!
 2. Derk (Dirk)Jan 1811-1843 Stad-Groningen         Derk Jan is arts.

Dr. Derk Jan Coops Busgers***)

X Maria Sophia Martina Helena van Marle  1814-1846 Groningen-Groningen

 1. Gerrit Jan 1815-1839? Stad-
 2. Willem Abraham Gezinus 1815-1840 Stad-Zelhem Willem is leerlooier

Willem is op 25 jarige leeftijd gestorven tijdens de jacht.

*)Herman ligt elders begraven op de Stadsbegraafplaats, graf nr. 104.

**) Jan en Petronella Schröder-Coops liggen elders begraven op deze begraafplaats, graf nr. 187.

***) Derk Jan laat zijn naam wijzigingen, publicatie K.B. 17-5-1830 nr. 104.

 

Willem is lid van de Nederlands Hervormde Kerk

Willem was;

-koopman,

-oliefabrikant,

-leerlooier.

-grondeigenaar,

-wethouder van Stad Doetinchem,

-Eigenaar van steenfabriek IJsselzicht in Wijnbergen

-Gildemeester van het Gilde  Eendracht³)

-kaarsenmakerij aan zijn huis in de Homburgerstraat⁴)

Willem was een rijk man en maakte deel uit van “De elite van Doetinchem 1795-1830”, zoals beschreven door mevrouw Titia van den Akker in het artikel in de Kronyck. Hieruit blijkt dat hij rond 1830 als leerlooier was genoteerd en hij ƒ 159,- personele belasting betaalde voor zijn huis met 21 ramen!

 

Willem overleed aan de Hamburgerstraat No. 3.

 

Beknopte familiegeschiedenis

“Coops” is een patroniem of vadersnaam. Het is een geslachtsnaam die ontleend is aan de voornaam (Coop) van de vader van de eerste naamdrager. De uitgangs –s is een tweede naamvalsvorm, dus bijvoorbeeld Jan de zoon van Coops werd Jan Coops. Coop als voornaam is een verbastering van de naam Jacob. Bekend is de ca. 1520 in Vorden geboren Coop Muller de Olde, en die in overleden is na 1610. Via deze Coop die molenaar en brouwer was in Zelhem komt zijn zoon Coop de Jonge Mulder komt in Hengelo (Gld) terecht als molenaar. Deze laatste heeft in 1588 het burgerschap van Doetinchem verworven door; ‘aflegging van zijn burger-eed met 9 daalders .’

Begin 18e eeuw vestigt zich de molenaarsfamilie Coops in Doetinchem, komend uit Zelhem. ‘De Coopsen’ verwerven het burgerschap en in een tijd waarin gold ‘geld maakt het acceptabel, ambt maakt het notabel’ verwierven burgers uit de familie Coops zich respectabele ambten als molenaar, wijnhandelaar en koopman.

Derk Jan Coops bracht het nog tot gecommitteerde (wethouder) in 1812 en tot lid van het kiescollege. De familie Coops was gedurende de 19e eeuw zeer gezien in Stad Doetinchem. Wilde je in die tijd tot de elite gerekend worden, dan moest je aan twee van de volgende criteria voldoen;

 • Je was lid van het stadsbestuur,
 • of lid van de Heerensociëteit,⁵)

of je betaalde minimaal 100 gulden aan belastingen.

In het Doetinchem van 1830 was een groot aantal leden van het geslacht Coops lid van de Doetinchemse Heerensociëteit.⁵)

Enkelen werden ook zeevaarders, want net als een ander belangrijk Doetinchems geslacht, dat van Verhuel, ging een groot aantal ‘Coopsen’ ter zee.

Het verste schopte Herman Hendrik Timotheus het. Hij was begin 19e eeuw schout-bij-nacht onder admiraal Verhuel en verliet de actieve dienst als Vice-admiraal.

 

¹)Peter en zijn vrouw Gertrui hebben zich in 1851 laten portretteren door de schilder

Gijsbert Buitendijk Kuyk (1805-1884). De werken bevinden zich in een private collectie. Buitendijk Kuyk wordt in 1844 benoemd tot directeur van de Kunstoefening in Arnhem.

In 1846 trouwde hij in Arnhem met Woutera Willemina Coops (1816-1864), een dochter Catharina en Hendrik en dus een nicht van Peter.

Overigens heeft ook Herman Hendrik Timotheus Coops (1793-1865) zich door zijn aangetrouwde neef laten vereeuwigen.

 

²)Dat families in Doetinchem zeer verwant waren blijkt o.a. uit het feit dat de dochter van Carl Heinrich Kinderman en Aaltje Hendrika Haas, Geertruij Wilhelmina Sophia Kinderman op 27 oktober 1831 te Amsterdam trouwt met Peter Coops, dan winkelier van beroep. De broer van Geertruij , ds. Jan Christian Kindermann (1804-1876) is weer getrouwd met Johanna Henrietta Telding (1815-1868). Deze laatste is ook begraven op de Stadsbegraafplaats.

 

³) De term ‘Gilde van Eendragt’ verschijnt voor het eerst in het jaar 1662 als er een ordonnantie wordt uitgevaardigdm.b.t. het gezamenlijk feestvieren met het Gilde van Vrede. Het gilde bestaat uit een of meerdere gildemeesters en gildeleden. Volgens een notitie uit 1841 gaan de Gilden van St. Anthonis, St. Quirijn, St. Jorrien en St. Joost te Doetinchem op in het Gilde van de Eendragt.

 

 

⁴)Homburgerstraat, oorspronkelijk vernoemd naar een boer die hier woonde; Homburger. De naam wordt in de tijden verbasterd naar Hamburgerstraat. De huidige naam heeft dus niets te maken met de Duitse stad noch met fastfood.

‘Den 28 meij 1796 ontvangen van Willem Coops en J.M. Evekink, 447 guldens 10 stuijvers voor een huijs en schuur op de hoek van de Homborgerstraat, mitsgaders een tuijntje aldaar, zijn uitgang hebbende in de Korte Heesenstraat, staande en geleegen’.

 

⁵) De Heerensociëteit ‘de Vriendschap’ in Doetinchem.

Deze sociëteit is opgericht in 1812 en anno 1830 gerund door Willem Wolsink. De sociëteit lag op het punt waar de doorgang naast de Catharinakerk richting Heezenstraat het smalst was.

 

Bronnen: Drs. W.J.P. Coops: ‘Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem 1829-2011’. Sylvia Gijsbers: ‘Stad en Ambt, Stadsbegraafplaats 1829-1893, Ambtsbegraafplaats 1829-1967’.G. Blankensteijn; Een vergeten kerkhof in oud-Doetinchem, Kronyck, Deutekom. Mr. W.J.C. Coops; Op koers naar Nagasaki. WIKIPEDIA, Nederduits Gereformeerde Kerk, later Nederlands Hervormde Kerk. C. Coops, Wageningen 1981; “Vierhonderd jaar molenaars. Genealogie van een geslacht Coops’. Titia van de Akker 1987; “Elite in de stad Doetinchem –periode 1795-1830”. J.W. Steijntjes, Kronyck; ‘Een bezoek aan de Heerensociëteit’. Genealogie in de Achterhoek; ‘Rekening van Johan Anton de Vuller, ontvanger –jaar 1796’. WIKIPEDIA; “Lijst van Nederlandse kunstschilders.”.RKD.nl, Gijsbert Buitendijk Kuijk; IB nrs. 113852 en 113853.

 

 

 

Peter Coops                                                                  Geertrui Coops-Kindermann